Algemene voorwaarden Sieben Medical Art

Artikel 1 Definities

1. Sieben Medical Art, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 75077779, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Sieben Medical Art.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Sieben Medical Art tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Sieben Medical Art waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Sieben Medical Art is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
2. Sieben Medical Art kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
4. Afbeeldingen bij producten uit de webshop zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Er kunnen echter kleurafwijkingen ontstaan afhankelijk van de instelling van een beeldscherm.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de (project)prijs van de gekozen dienst(en) of de productprijs vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en verzendkosten, zullen apart worden vermeld.
3. Producten uit de webshop zullen inclusief btw en exclusief verzendkosten worden vermeld.
4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Sieben Medical Art komt het recht toe een aanbetaling dan wel volledige betaling vooraf te verzoeken. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Werkzaamheden zullen pas worden ingepland na het voldoen van de (aanbetaling)factuur.

5. Voor fysieke producten uit de webshop geldt: Indien klant vooraf met iDeal, Bancontact, Paypal of creditcard betaalt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de rekening wordt belast. Wanneer wordt gekozen voor de mogelijkheid tot achteraf betalen, gaat het eigendom van de producten pas over op klant na volledige betaling. Sieben Medical Art zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. Sieben Medical Art bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via e-mail.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Sieben Medical Art heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.
7. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door Sieben Medical Art vooraf kenbaar gemaakte uurtarieven.
8. Sieben Medical Art is gerechtigd een toeslag te rekenen voor spoedopdrachten.

9. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden.
10.Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
12.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Sieben Medical Art onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Sieben Medical Art.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Sieben Medical Art zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart Sieben Medical Art voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. Sieben Medical Art is hierbij gerechtigd eventuele verhoogde prijzen door te berekenen indien klant een deadline mist.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Sieben Medical Art voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van Sieben Medical Art. Klant erkent dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
2. Sieben Medical Art is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
3. Doordat enkele diensten van Sieben Medical Art online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Sieben Medical Art stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Sieben Medical Art is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Sieben Medical Art is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
4. Indien Sieben Medical Art verhinderd is haar werkzaamheden uit te voeren zal zij in overleg proberen de datum te verplaatsen. Indien dit niet wenselijk is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal Sieben Medical Art suggesties aandragen voor een vervanger.
5. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan bij een overeenkomst op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten; bij annulering buiten deze wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
6. Annulering is tot de schetsfase gratis. Bij annulering in de schetsfase is 30% van het geoffreerde bedrag verschuldigd; bij annulering na een eerste concept wordt 70% van het bedrag in rekening gebracht en bij latere annulering is het gehele bedrag verschuldigd. Indien de overeenkomst als consument is aangegaan worden bij annulering de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar.
7. Het tot dan toe gemaakte ontwerp mag bij annulering niet door klant worden gebruikt, tenzij het geheel bedrag wordt voldaan.
8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
9. De annuleringsvoorwaarden omtrent fysieke aankopen uit de webshop worden vermeld in de artikelen omtrent herroepingsrecht.

Artikel 8 Herroepingsrecht

1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten uit de webshop te ontbinden. Sieben Medical Art heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.
3. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.
4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde illustraties of kunstwerken en is tevens niet van toepassing op zakelijke overeenkomsten.

Artikel 9 Verplichtingen bij herroeping

1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
3. Sieben Medical Art stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
4. Sieben Medical Art vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10 Uitoefening van herroepingsrecht

1. Klant meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan Sieben Medical Art dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug.
3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant. Klant dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan Sieben Medical Art.
4. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 11 Sprekersklussen

1. Voor een sprekersklus gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: beide partijen kunnen de sprekersklus tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren; bij annulering tot 7 kalenderdagen voorafgaand is klant 25% van het geoffreerde bedrag verschuldigd; bij annulering tussen 7 kalenderdagen en 24 uur is 50% van het bedrag opeisbaar en bij annulering binnen 24 uur is het gehele bedrag opeisbaar.
2. Klant dient zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen tijdens een sprekersklus, waaronder een microfoon, scherm, laptop of eventuele verloopkabels voor een Windows laptop en iPad Pro en een klikker.
3. Daarnaast dient klant een kleedkamer beschikbaar te stellen met water. Indien Sieben Medical Art een gehele dag aanwezig dient te zijn, dient klant tevens zorg te dragen voor gezonde maaltijden.
4. Sieben Medical Art zal, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de presentatie aanwezig zijn op locatie.

Artikel 12 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Sieben Medical Art gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid schade

1. Sieben Medical Art is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Sieben Medical Art is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. De werkzaamheden zijn handwerk. Om deze reden kan Sieben Medical Art de precieze uitkomst van een gekozen voorbeeld niet garanderen. Er kunnen oneffenheden en kleurverschillen ontstaan. Sieben Medical Art kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Sieben Medical Art worden geleverd.
4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.
5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
6. Sieben Medical Art is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant in door haar aangeleverde content.
7. Sieben Medical Art is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en geen gebruik van heeft gemaakt.
8. Sieben Medical Art is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Sieben Medical Art worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Sieben Medical Art omtrent rechten van derden uit.
9. Sieben Medical Art is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
10. Sieben Medical Art is niet aansprakelijk voor het stukgaan van een product indien hier niet zorgvuldig mee om wordt gegaan.
11. In het geval dat Sieben Medical Art een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan tweemaal het bedrag dat door Sieben Medical Art aan klant in rekening is gebracht, of de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
12. Klant vrijwaart Sieben Medical Art tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
haar geleverde diensten en producten.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

1. Sieben Medical Art behoudt het auteursrecht op de door haar gemaakte content. Klant komt een gebruiks- en publicatierecht toe voor het gebruik van content die door Sieben Medical Art voor klant zijn gemaakt voor de doeleinden zoals vooraf overeengekomen na volledige betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.

2. Indien content gebruikt wenst te worden buiten de verleende licentie dient hiervoor toestemming verkregen te worden. Sieben Medical Art is gerechtigd een aanvullende vergoeding te rekenen.
3. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de content, tenzij anders overeengekomen.
4. Klant dient bij publicatie aan naamsvermelding te doen, tenzij anders overeengekomen.
5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt Sieben Medical Art een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
7. Klant geeft Sieben Medical Art toestemming tot het gebruik van content gemaakt voor klant ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal met een toestemmingsformulier worden gewerkt.
8. Eigendom van fysieke producten gaat pas over op klant na volledige betaling.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 16 Levering

1. Sieben Medical Art spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
2. Partijen komen vooraf overeen in hoeveel voorstellen een concept zal worden aangeleverd. Binnen een afgenomen pakket kan klant gebruik maken van correctierondes op momenten zoals onderling overeengekomen. Aangepaste wensen van klant, of wensen buiten deze termijn, kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 17 Levering webshop

1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Sieben Medical Art is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
2. Sieben Medical Art levert enkel in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Sieben Medical Art streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 1-5 werkdagen te verzenden, tenzij, voor gepersonaliseerde producten, een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de verzending langer duurt dan 30 kalenderdagen na de overeengekomen leverdatum heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Sieben Medical Art zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 18 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Sieben Medical Art. Zij streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen op klachten te reageren.
2. Indien een klacht later kenbaar wordt gemaakt, of er al gebruik is gemaakt van de inbegrepen correctierondes, worden revisies verwerkt op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Sieben Medical Art.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
4. Sinds 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 19 Garantie

1. Wettelijke garantiebepalingen zullen te allen tijde in acht worden genomen.
2. Om een beroep te doen op de garantie dient klant het defect duidelijk te omschrijven, de zending, voorzien van voldoende frankering, te zenden naar het aangegeven service-adres en een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen. Het product dient te allen tijde compleet te zijn.

Artikel 20 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sieben Medical Art is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sieben Medical Art en betrokken derden 12 maanden.